DERO - Ján Mochnáč | Wuppertálska 2, 040 23 Košice | e-mail: janmochnac@gmail.com | tel.: 0905 51 51 00

STOP dotieravému hmyzu a hlodavcom!

Domov Domov zdravším…
Deratizácia

Dezinfekcia – ničenie choroboplodných zárodkov


Pod pojmom dezinfekcia rozumieme súbor opatrení, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu šírenia nákazy od prameňa pôvodcu nákazy k vnímavému jedincovi. Dezinfekcia sa vykonáva v epidemiologicky zdôvodnených prípadoch a ako súčasť technologických postupov pri rôznych výrobách.


Je to proces, pri ktorom sa ničia choroboplodné zárodky buď pôsobením chemických látok (chemická dezinfekcia) alebo fyzikálnymi zásahmi (pôsobením tepla alebo žiarenia – fyzikálna dezinfekcia), prípadne kombinácia oboch spôsobov (kombinovaná dezinfekcia).


Pri chemickej dezinfekcii sa účinnné dezinfekčné prípravky aplikujú buď postrekom, alebo plynovaním aerosolom foggovaním - tam, kde je potrebné zamedziť šíreniu týchto choroboplodných zárodkov, baktérií, plesní a ich spor – napr. v reštauračných zariadeniach, potravinárskych podnikoch, školských kuchyniach, zdravotníctve ...


V súčasnej dobe sa veľký dôraz kladie na dezinfekciu šetrnou cestou s ohľadom na životné prostredie a s ohľadom na zvieratá a ľudí, spoločnosť DERO ponúka modernú šetrnú polymérovú dezinfekciu.


Polymérová dezinfekcia je na báze guanidínových polymérov s aktívnou látkou alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid

Foggovaním – plynovaním aerosolu v dezinfikovanom priestore polymér vytvorí na povrchu predmetov biocídny film, ktorý pôsobí aj niekoľko týždňov.


Polymérová dezinfekcia a jej atribúty: nekorozívnosť, netoxicita v používaných koncentráciách, nereaktívnosť s materiálmi s ktorými prichádza do kontaktu, eliminuje široké spektrum mikroorganizmov, je bezchlórová a neškodná pre ľudí a zvieratá.


Firma DERO poskytuje

svoje služby v oblasti ničenia škodlivého hmyzu, hlodavcov a choroboplodných zárodkov už od roku 1990.

Naša ponuka:
Individuálny prístup ku klientom - odborné poradenstvo
Zaujímavé ceny pri dlhodobej spolupráci!

DeratizáciaPod týmto pojmom rozumieme komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov (potkan hnedý, potkan tmavý - krysa, myš domová, hraboš poľný), .. na zníženie ich výskytu a udržanie ich stavu na prahu škodlivosti. Na celom svete je rozšírené obrovské množstvo hlodavcov, ktoré spôsobujú v celosvetovom meradle miliardové škody a prenášajú veľa chorôb na človeka aj na domáce zvieratá.


Dôležitým predpokladom efektívneho ničenia škodlivých hlodavcov sú vedomosti z biológie o spôsobe života v prostrední, v ktorom sa nachádzajú. Na základe daných skutočností určujeme spôsob ničenia, ale súčasne preventívne opatrenia zamerané proti ich šíreniu.


Pravidelné vykonávanie deratizácie je legislatívne nariadené v týchto objektoch:


#dezinfekcia #desinsekcia #deratizacia
Domov

tel.: 0905 51 51 00     

Kontakt

Dezinsekcia
Je súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivého hmyzu.Z celkového obrovského počtu vyskytujúcich sa druhov hmyzu je niekoľko druhov pre človeka užitočných, no niekoľko sto druhov škodlivých. Škody spôsobené hmyzom sú obrovské, predovšetkým ide o škody zdravotného a hospodárskeho charakteru.

Podľa údajov svetovej organizácie pre výživu, škody v skladovom hospodárstve dosahujú až 10%. Straty na mlieku u dojníc, pri veľkom výskyte múch v živočíšnej výrobe dosahujú 30 – 50%,  atď ...


Dezinsekcia sa vykonávaPostrekom sa likviduje bežne sa vyskytujúci hmyz – napr. šváby, mravce, alebo  ploštice v domácnostiach, v reštauračných zariadeniach, vo výrobniach potravín ....

V poľnohospodárskej výrobe sa vykonáva plynovanie na báze fosforovodíka – pre ochranu obilia, kukurice, slnečnice a iných plodín – pred škodcami ako napr. pilus, lesák ...

Plynovaním fogom sa ošetrujú veľké skladištné haly, pozberové linky a iné skladovacie priestory.