DERO - Ján Mochnáč | Wuppertálska 2, 040 23 Košice | e-mail: dero@netkosice.sk | tel.: 0905 51 51 00

STOP dotieravému hmyzu a hlodavcom!

Domov Domov zdravším…
Deratizácia

Dezinfekcia – ničenie choroboplodných zárodkov


Pod pojmom dezinfekcia rozumieme súbor opatrení, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu šírenia nákazy od prameňa pôvodcu nákazy k vnímavému jedincovi. Dezinfekcia sa vykonáva v epidemiologicky zdôvodnených prípadoch a ako súčasť technologických postupov pri rôznych výrobách.



Je to proces, pri ktorom sa ničia choroboplodné zárodky buď pôsobením chemických látok (chemická dezinfekcia) alebo fyzikálnymi zásahmi (pôsobením tepla alebo žiarenia – fyzikálna dezinfekcia), prípadne kombinácia oboch spôsobov (kombinovaná dezinfekcia).


Pri chemickej dezinfekcii sa účinnné dezinfekčné prípravky aplikujú buď postrekom, alebo plynovaním aerosolom  -  tam, kde je potrebné zamedziť šíreniu týchto choroboplodných zárodkov, baktérií, plesní a ich spor – napr. v reštauračných zariadeniach, potravinárskych podnikoch, školských kuchyniach, zdravotníctve ...


Firma DERO poskytuje

svoje služby v oblasti ničenia škodlivého hmyzu, hlodavcov a choroboplodných zárodkov už od roku 1990.

Naša ponuka:
Individuálny prístup ku klientom - odborné poradenstvo
Zaujímavé ceny pri dlhodobej spolupráci!

Deratizácia



Pod týmto pojmom rozumieme komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov (potkan hnedý, potkan tmavý - krysa, myš domová, hraboš poľný), .. na zníženie ich výskytu a udržanie ich stavu na prahu škodlivosti. Na celom svete je rozšírené obrovské množstvo hlodavcov, ktoré spôsobujú v celosvetovom meradle miliardové škody a prenášajú veľa chorôb na človeka aj na domáce zvieratá.


Dôležitým predpokladom efektívneho ničenia škodlivých hlodavcov sú vedomosti z biológie o spôsobe života v prostrední, v ktorom sa nachádzajú. Na základe daných skutočností určujeme spôsob ničenia, ale súčasne preventívne opatrenia zamerané proti ich šíreniu.


Pravidelné vykonávanie deratizácie je legislatívne nariadené v týchto objektoch:


#dezinfekcia #desinsekcia #deratizacia
Domov

tel.: 0905 51 51 00     

Kontakt

Dezinsekcia




Je súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivého hmyzu.



Z celkového obrovského počtu vyskytujúcich sa druhov hmyzu je niekoľko druhov pre človeka užitočných, no niekoľko sto druhov škodlivých. Škody spôsobené hmyzom sú obrovské, predovšetkým ide o škody zdravotného a hospodárskeho charakteru.

Podľa údajov svetovej organizácie pre výživu, škody v skladovom hospodárstve dosahujú až 10%. Straty na mlieku u dojníc, pri veľkom výskyte múch v živočíšnej výrobe dosahujú 30 – 50%,  atď ...


Dezinsekcia sa vykonáva



Postrekom sa likviduje bežne sa vyskytujúci hmyz – napr. šváby, mravce, alebo  ploštice v domácnostiach, v reštauračných zariadeniach, vo výrobniach potravín ....

V poľnohospodárskej výrobe sa vykonáva plynovanie na báze fosforovodíka – pre ochranu obilia, kukurice, slnečnice a iných plodín – pred škodcami ako napr. pilus, lesák ...

Plynovaním fogom sa ošetrujú veľké skladištné haly, pozberové linky a iné skladovacie priestory.